Jaba Afno Manko Manchhe by Pramod Kharel

7th-Jul,16 dknepa


Jaba Afno Manko Manchhe
Singer: Pramod Kharel
Lyrics: Prakash Kharel
Music: Santosh Shrestha
Actors: Bimal Adhikari/Benisha Hamal
Director: Kapil Lama

A World of Nepali Music & Entertainment
Keep Loving Nepali Music and Movies!!!!